Ledenvergadering maandag 13 november

NAJAARSVERGADERING VOETBALVERENIGING V.V. D.T.D.

Maandag: 13 november

Aanvang: 20.00 uur

Kantine v.v. De Trije Doarpen

 

 

 1. Opening
 2. Mededelingen/Ingekomen stukken
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Notulen Voorjaarsvergadering
 5. (maandag 12 juni 2017)
 6. Jaarverslag seizoen 2016/2017
 7. Financieel verslag Penningmeester
 8. Verslag van de kascommissie:Benoemen kascommissie: aftredend Douwe Heslinga
 9. Dick Rijpstra en Douwe Heslinga
 10. Rondvraag
 11. Sluiting